วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การพัฒนาสารเชื่อมประสานสำหรับผลิตอาหารไก่ดำอัดเม็ด พัชราภรณ์ อินริราย และธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์
2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทั้งต้น สามารถ บุญอาจ และ สุธรรม ดวนสันเทียะ
3 สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะความกรอบของมะละกอบริโภคผลดิบ รภัสสา จันทาศรี
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมปริมาณซิลิคอนกับการให้ผลผลิตของข้าว สำราญ พิมราช1 , เหล็กไหล จันทะบุตร, พรพิษณุ ธรรมปัทม์ และ สุนันท์ บุตรศาสตร์
5 ผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรอง (Lantana camara Linn.) ในการเป็นสารฆ่า สารยับยั้งการวางไข่ และสารยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus (F.)) ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
6 ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมไรสองจุด Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) จักรพงษ์ สุภาวรรณ์, กรวัฒน์ อรรถโสภา, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, กุลชา ชยรพ, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
7 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงสกุล Hemerodromia (Diptera: Empididae) ในจังหวัดเลย สัน นามตะคุ
8 การทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวหอมนิลพรีเจลาติไนซ์ในแป้งขนมช่อม่วง ปภากร ศรีสอน , พัชนี บุญธกานนท์ อนงค์นาฏ, โสภณางกูร และ ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย
9 การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงในผลิตภัณฑ์ขนมปัง เพียรพรรณ สุภะโคตร , ศิวพร แซ่เล้า และ อรวรรณ ใบศิลา
10 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ ศนันธร พิชัย และ ญาณิศา โพธิรัตน์โส
11 การพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จารุกิตติ์ สายสิงห์
12 การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย) จรีวรรณ จันทร์คง , ณปภัช ช่วยชูหนู และ ศรัณญภัส รักศีล
13 แนวทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของวิสาหกิจชุมชนแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านดงยาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มัตติกา สาวงษ์นาม และ ไกรเลิศ ทวีกุล
14 ลักษณะทางสังคมนิเวศที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพุทราในจังหวัดกาฬสินธุ์ จรรยา สัตตานุสรณ์ ไชยธีระ พันธุ์ภักดี และ สุกัลยา เชิญขวัญ
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com