วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 อิทธิพลของระบบการให้น้ำต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวไม่ไวแสง 3 พันธุ์ การันต์ ผึ่งบรรหาร*
2 อิทธิพลของการให้สังกะสีซัลเฟตต่อการเจริญเติบโต และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อยของอ้อยที่ปลูกภายใต้สภาพดินทราย รัชนีกร หาญสุด1,2 และ วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ 1,2*
3 การเปลี่ยนแปลงอินทรีย์คาร์บอนของดินส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหลังได้รับการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบไม่เผาใบ ภายใต้สภาพดินเหนียวที่ได้รับการเผาใบอย่างต่อเนื่อง วิชญ์ภาส อีสา1,2,3 และ วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ 1,2,3*
4 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนโดยระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน นพดล ชุ่มอินทร์ * และ ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
5 ผลของดินจอมปลวกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตมะละกอ พันธุ์ครั่งเนื้อเหลืองในประเทศไทย รภัสสา จันทาศรี 1* ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ 2 และ สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ3
6 การประเมินอายุความคงทนของดอกดาวเรืองอเมริกัน (Tagetes erecta L.) ลูกผสมชั่วที่ 1 จันทิมา ชินราด1 ศราวุธ นันต๊ะภูมิ 2 ประนอม ยังคำมั่น1 อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ1 และ พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 1*
7 การใช้จุลินทรีย์จีไบโอติก เสริมอาหารปลานิล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกัน ชาญวิทย์ สุวรรณ์ * และ ชนกันต์ จิตมนัส
8 การปรับปรุงคุณสมบัติของขนมจีนเส้นสด โดยใช้แป้งพรีเจลาติไนซ์จากข้าวโพดสีม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้า ศธิธร ปุรินทราภิบาล *
9 ผลของท่อความร้อนและปล่องไฟต่อสมรรถนะของหม้อไอน้ำสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด โสภา แคนสี *
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทำประกันภัยตามดัชนีอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดเชียงราย ศศิวิมล ภู่พวง 1* , โรจน์ สินณรงค์ 1 , กฤตวิทย์ อัจฉริยพาณิชย์กุล 1 และ ขนิษฐา เสถียรพีระกุล 2
11 การวางแผนความต้องการวัสดุในการผลิตชาผักเชียงดา กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา ศรัณย์ ขันติประเสริฐ * และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลาสวยงามในจังหวัดขอนแก่น สุปติ ศิริขอนแก่น* และ สาธิต อดิตโต
13 การศึกษาสายพันธุ์และคุณภาพของข้าวสายพันธุ์สีชล โดยการเปรียบเทียบคุณภาพทางเคมี กายภาพและลายพิมพ์ดีเอ็นเอกับพันธุ์ข้าวไทย กรรณิการ์ พิมพ์รส* , เกศริน ฑีฆายุ และ พิรดา สุดประเสริฐ
14 Antioxidant Activity of Mixture Herbal Oil from Siamese Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Turmerica(Curcuma longa), Black Galingale (Kaempferia parviflora) and Plai (Zingiber cassumunar Roxb) Amon Praduptong 1 , Passaraporn Srimangkornkaew1 , Sudawan Chaeychomsri 3 , Natthawut Thitipramote 4 , Win Chaeychomsri
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com