วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช ชินาลัย พริ้งเพราะ และ เบ็ญจพร กุลนิตย์
2 การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed priming นภาพร เวชกามา และ พีระยศ แข็งขัน
3 3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
4 การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์ อาณัติ ขัตติสะ, ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ, วีระชัย ตีรอรุณศิริ, ตะวัน ห่างสูงเนิน และ สุภัค มหัทธนพรรค
5 ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน ธีรพงศ์ นวลฉวี, กิตติ ศรีสะอาด และ พีระยศ แข็งขัน
6 โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว ปิยะฉัตร วิริยะอาไพวงศ์, แก้วตา สูตรสุวรรณ, ปิยนันท์ ชมนาวัง และ ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร
7 ระดับของปุ๋ยเคมีไนโตรเจนต่อผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน เอนไซม์ยูรีเอสและความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยในสภาพดินทราย นิพนธ์ มาวัน และ วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
8 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่ พุฒิสรรค์ เครือคา, พหล ศักดิ์คะทัศน์, ปภพ จี้รัตน์ และ นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
9 ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น กนกวรรณ ขันธ์เครือ และ ปริชาติ แสงคาเฉลียง
10 การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมี ศรีสุขกรณีศึกษาบ้านหนองเผือก อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ธันยชนก ปะวะละ
11 ผลของการเสริมสมุนไพรตารับต้มยาต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองทางการค้า มหิศร ประภาสะโนบล, สุพรรณษา มุ่งก่อกลาง, ชูศักดิ์ ชุ่มจิตต์ และ สิทธิพงษ์ หลิมเล็ก
12 ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมสาเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากของเป็ดบาร์บารี ทรงศักดิ์ จาปาวะดี, ณัฎฐนัณ แสนทวีสุข, ศิริษร ประเสริฐวิทย์ และ ศุภิสรา ทาสีงาม
13 การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ครวญ บัวคีรี, มงคล เทพรัตน์ และ ธัญจิรา เทพรัตน์
14 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้านมดิบในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สมมาศ อิฐรัตน์, โสภณ ลครพล, กมลรัตน์ พวงดอกไม้ และ ปวรพรรณ์ มีธรรม
15 ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคสในเลือดปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) รัตนสุดา ไชยเชษฐ์, บัณฑิต ยวงสร้อย, ธงชัย จาปาศรี, ชไมพร จาปาศรี และ ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
16 คุณภาพน้าและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้าชี สมสงวน ปัสสาโก, จุไรรัตน์ คุรุโคตร และ ชมภู่ เหนือศรี
17 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา เบญจพร รอดอาวุธ, ชื่นจิต พงษ์พูล, พรพรรณ จิอู๋ และ ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
18 สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้ามัน สาโรจน์ รอดคืน, โชษณ ศรีเกตุ และ ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
19 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้าหมักเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์ ณัฐพร จันทร์ฉาย และ จุฑารัตน์ สนธิรอด
20 การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้าทิ้งโรงอาหารการประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้าเสียและผลิตไบโอดีเซล กุสุมาวดี ฐานเจริญ
21 การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสมจลพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ กลยุทธ ดีจริง และ เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ
22 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก จาริณี จงปลื้มปิติ และ พลเทพ เวงสูงเนิน
23 ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด รัฐพล สุขสมบูรณ์ และ ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
24 ผลของแหล่งน้ามันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง การย่อยได้ และผลผลิตจากกระบวนการหมักในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน ณพงศ์พจน์ สุภาพ, ฉลอง วชิราภากร, ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล และ จันทิรา วงศ์เณร
25 ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และการหมัก ในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง จิตราภรณ์ เยียนเพชร, ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล, ฉลอง วชิราภากร, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, นพดล สมผล และ จันทิรา วงศ์เณร
26 ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค สุจิรา ธรรมวัง, สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ และ ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร
27 ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus aureus จากตัวอย่างน้านมของโคนมที่เป็นโรคเต้านม อักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐานและ multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย นพดล สมผล, ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล, โชติชนะ วิไลลักขณา, พัชรา เผือกเทศ และ จิตราภรณ์ เยียนเพชร
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com