วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์ ปณัท สุขสร้อย และ นิตยา ทองทิพย์
2 การขยายพันธุ์ในหลอดแก้วของกล้วยไม้กะเรกะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) กล้วยไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน จตุพร หงส์ทองคำ และ รชยา พรมวงศ์
3 การส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวันสำหรับชาวบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำทิพย์ คำแร่ และ ยุวนิดา สุภา
4 ผลของปุ๋ยหมักกากครามต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า ครองใจ โสมรักษ์
5 การใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สยาม อรุณศรีมรกต วรพร สังเนตร และ ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
6 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ ปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 กฤตภาส ยุทธอาจ สำราญ พิมราช และ เหล็กไหล จันทะบุตร
7 การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพ็ญฑิตา เอี่ยมชม เฉลิมพล จตุพร พัฒนา สุขประเสริฐ และ สุวิสา พัฒนเกียรติ
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร ไชยนันต์ แท่งทอง แพรวพรรณ คงนิล อิงอร ปัญญากิจ ประทีป อารยะกิตติพงศ์ กุลพิพิทย์ จันทร์บวย สุธาวัลย์ สิทธิวิชชาพร
9 ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการตายของตัวอ่อนพยาธิในกลุ่ม strongyles ของแพะ ดวงใจ บุญกุศล
10 ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย พุทธชาติ อิ่มใจ จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ และ อรอนงค์ ไชยรา
11 ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ เหล็กไหล จันทะบุตร จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ บัณฑิตา สวัสดี,พุทธชาติ อิ่มใจ และ ชนวรรณ โทวรรณา
12 การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus) สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ และ กรกฏ สันทัดการ
13 ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่แสดงอาการป่วย ในจังหวัดสกลนคร ทรงทรัพย์ อรุณกมล ธราดล จิตจักร, นพรัตน์ พัชณีย์ และ สกลสุภา เจนศิริวงศ์
14 การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ สยาม อรุณศรีมรกต จันทิมา ปิยะพงษ์ และ กฤษนัยน์ เจริญจิตร
15 ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น อนันต์ ที่ดี พัชรี สุริยะ และ เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์
16 ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา โชษณ ศรีเกตุ สาโรจน์ รอดคืน และ ธนิษฐน์ันท์ บุญศรีชนะ
17 Screening of Thermophilic and Halophilic Cellulase – Producing Bacteria from Saline Soil Samples Phakamas Rachamontree
18 Digestive Characteristics of Dogs Fed a Dry Food Enhanced with Additional Beet Pulp Anton C. Beynen
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com