วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การเลี้ยงชันโรงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จิตเกษม หลำสะอาด พรพรหม พรหมเมศร์ และวสันต์ สุทธโส
2 การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้งต่อการขาดน้ำในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง พิเชษฐ นาเมือง สำราญ พิมราช และเหล็กไหล จันทะบุตร
3 ผลของการเสริมไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ต่อการเจริญเติบโตและสีผิวของปลาทอง (Carassius auratus) จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน จามรี เครือหงษ์ และสุรภี ประชุมพล
4 การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุฑามาศ เครื่องพาที พัชริน ส่งศรี และนันทวุฒิ จงรั้งกลาง
5 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวต่อการต้านเชื้อราบนยางแผ่นดิบ คมสัน นามตะคุ
6 การเตรียมดินและการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เบ็ญจพร กุลนิตย์ และยุทธนา หมื่นศรี
7 การจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เบ็ญจพร กุลนิตย์ และวันเฉลิม ศรีบุญโรจน์
8 ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาดุกต่อการเจริญเติบและผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบสารละลายธาตุอาหารไม่หมุนเวียน ธีระรัตน์ ชิณแสน นภาพร เวชกามา จักรกฤษณ์ วรรณวิชิต เมวิกา อันทะลัย อภิชาติ ออมอด และเกศศิรินทร์ แสงมณี
9 การศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จุฑามาศ คำสุนทร พีระยศ แข็งขัน และกิตติ ศรีสะอาด
10 การจำแนกพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพเชิงวัตถุ และการจำแนกแบบต้นไม้ตัดสินใจ : กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม นุชนาฏ บัวศรี สุพรรณ กาญจนสุธรรม แก้ว นวลฉวี และนฤมล อินทรวิเชียร
11 ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม นราธิป ศรีพั้ว และภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
12 ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในลุ่มน้ำชีตอนกลาง : กรณีศึกษาบริเวณจังหวัดมหาสารคาม ยุวดี อินสำราญ สุภัทรา จินางกุล ถวิล แสนตรง สมสงวน ปัสสาโก จักรพันธ์ ศรีวงษา และอรุณรัตน์ อุทัยคู
13 Concentration of Polyunsaturated Fatty Acid of Rice Bran Oil by Urea Complexation–A Response Surface Approach Pornpisanu Thammapat and Sirithon Siriamornpun
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com