วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ปีที่พิมพ์ 2559 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนกันต์ จิตมนัส
2 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มผลผลิต และขนาดหัวของแก่นตะวัน(Helianthus tuberosus L.) สำราญ พิมราช1*, ถวัลย์ เกษมาลา2 และ ทัณฑิกา มุงคุณคำชาว3
3 การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูก และวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อจำนวนหน่อและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84 สุทธิลักษณ์ ศรีไกร1, กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย2 และ สำราญ พิมราช2*
4 ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ วิวัฒน์ วรามิตร1* สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์2 วิทวัส เวชกูล1 นฤมล เวชกูล1 และวรพิศ พัฒนพานิช1
5 ลักษณะฟีโนไทป์และการจำแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อรอนงค์ ไชยเชษฐ1 , นัดติยา ประกอบแสง2 และ นวพรรษ ผลดี1
6 คุณค่าทางโภชนะและจลนพลศาสตร์การย่อยสลายของกากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลโดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส เทอดศักดิ์ ปุระมงคล1*และกังวาน ธรรมแสง2
7 ผลของไลโซเลซิตินในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยสารอาหาร และการเจริญเติบโตของปลานิล พอพงศ์ กาบเกสร1 และบัณฑิต ยวงสร้อย1*
8 เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เกศจิตต์ ขามคุลา1 , มนันยา นันทสาร1, ปริญญา เปรมโต1, นฤดล สวัสดิ์ศรี1 และ มัสลิน ปูนอน1
9 อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากเศษกล้วยกรอบและข้าวแต๋น หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล1 และ ตรีสินธุ์ โพธารส2
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันจากปลาเบ็ดเตล็ดที่จับได้จากกว๊านพะเยา ตรีสินธุ์ โพธารส1 และหทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล2
11 การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา รัฏฐชัย สายรวมญาติ1*, วรลักษณ์ สุริวงษ์1 พัชราภรณ์ อินริราย1 และ ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์1
12 Mathematical Modeling of Thin-Layer Cassava Leaves Drying for Animal Feed Sakchai Dondee and Siriporn Kuntongkum
13 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ สามารถ บุญอาจ
14 Diversity and Genetic Marker for Species Identification of Edible Mushrooms Yuwadee Insumran1* Netchanok Jansawang1 Jackaphan Sriwongsa1 Panuwat Reanruangrit2 and Manit Auyapho1
15 การคัดเลือกยีสต์ที่มีความทนต่อแรงกดดันและการแปรผันอุณหภูมิต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้น้ำอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน กุสุมาวดี ฐานเจริญ*, จิรานันท์ สำโรงพล, พรสุดา แก่นนาคำ และพัชรีพร บุญลิตร
16 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย อุดร จิตจักร* , สุอารีย์ นครพันธุ์ , พนิดา บุระคำ และ อรอนงค์ บุตรศรีจันทร์
17 แอพพลิเคชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ทางด้านการเกษตร อรรควุธ แก้วสีขาว* สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์ และกนกลดา ท้าวไทยชนะ
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com