วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2556 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 เทคโนโลยกีารเกษตรจดังาน...เทคโนโลยกีารเพาะเลยี้งสตัวน์า้้ RMU แฟร์ ครงั้ท ี่2 ปณรตัน ์ ผาดี, พทุธชาติ อมิ่ใจ, อรอนงค ์ ไชยรา, จฑุารตัน์ แกน่จนัทร์, บณัฑติา สวสัดี และเหลก็ไหล จนัทบตุร
2 อิทธิพลของสาหร่ายสีขียวแกมน้ำเงินและปยุ๋เคมีตอ่การเจริญเติบโตและผลผลติของขา้วนาปรังพนัธุ์ชยันาท 1 สปุราณี ดว้งคา้จนัทร์1, เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2, รภัสสา จันทาศีร1 และ สำราญ พิมราช1*
3 ผลของการใช้ปุ๋ยสตูรที่ดีต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของพืชผักบางชนิด เรณู ตรีโลเกศ*
4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัมซ่า ( Citrus medica L. var. linetta Risso) อุบล สมทรง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรมีเพื่อสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ตรีชฎา อุทัยดา
6 กระบวนการรู้จักตนเองและพฒันาศักยภาพของตนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบการผลิต แบบเกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง นิสิต คา หล้า
7 เงื่อนไขที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรกรรมทางเลือก: กรณีศึกษาบ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชญาดา บญุถึง1*, สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร2 และ สมพร สง่าวงศ์2
8 วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา: ระบบประปาภูเขา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำระดับชุมชน บ้านจันทร์เพ็ญ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประสิทธิ์ ประคองศรี1* และ มานะ เก่งชูวงศ์
9 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกษตรในตำบล Lien Locอำเภอ Hau Loc จังหวัด Thanh Hoa ประเทศเวียดนาม และ ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีประเทศไทย Hoang Tran Van1*, สุทธิพงศ ์ เปรื่องค้า2 และ อรรถศาสตร ์ วิเศียรศาสตร์2
10 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสายโซ่อุปทานการผลิตขั้นต้น: ข้าวโพดหวาน ธนกร ราชพิลา1* และ สิทธา เจนศิริศักดิ์
11 Feeding yeast fermented cassava pulp on rumen fermentation and growth performance in dairy calves Sittisak Khampa1*, Uthai Koatedoke1 and Sommas Ittarat2
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com