วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2559 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่มีต่อปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ และปริมาณน ้าท่า เพื่อเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรน ้าส้าหรับการเกษตรอย่างยั่งยืน ิยพงษ์ ทองดีนอก*
2 การเปรียบเทียบความหลากชนิดของไม้ต้นและการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นระหว่างป่ายางชุม และป่าระหาร อ าเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ สมชญา ศรีธรรม
3 ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้ง ที่เกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoeae-aquaticae ครองใจ โสมรักษ์* และ อังคณา เทียนกล่่า
4 ผลการฉีดฮอร์โมน PGF2α โคเนื้อลูกผสมฮินดูบราซิลที่ไม่แสดงอาการเป็นสัด เพื่อจัดรอบการเป็นสัดในจังหวัดมหาสารคาม โสภณ ลครพล , ศิริรัตน์ พรหมจารีต และ ธานินทร์ สิงกันยา
5 Cell Viability and Cytotoxic Testing of Seventeen Asian Plant Extracts toward MARC-145 Cells by MTT Assay Kraijak Kaewprom, Chao-Nan Lin, Ming-Tang Chiou
6 Effects of Supplementation of Exogenous Fibrolytic Enzyme Enhances on Gas Production, Digestibility and Rumen Fermentation of Rice Straw by Using In vitro Gas Production Technique Chantira Wongnen, Chalong Wachirapakorn* and Naphongphot Suphrap
7 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ จากเชื้อ Lactobacillus acidophilus ในฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์ ณัฐพร จันทร์ฉาย
8 Acute Toxicity of Paraquat and Glyphosate on embryonic development of Climbing Perch (Anabas testudineus) Banthita Sawasdee*, Panida Phuthonghin and Supawadee Kunapratom
9 ประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Streptococcus agalactiae ในการเลี้ยงปลานิล ที่ความหนาแน่นต่างกัน พุทธชาติ อิ่มใจ1*, อรอนงค์ ไชยรา2 และ ชนวรรณ โทวรรณา1
10 การก้าจัดสารโนนิลฟีนอลในตัวกลางที่เป็นของเหลวโดยใช้พืชน้า มัลลิกา ธีระกุล1*และ ปิยะวดี สราภิรมย์2
11 Promising lipid source for biodiesel production from Desmodesmus sp. RMUO8 (Sphaeropleales: Scenedesmaceae) Yuwadee Insumran
12 การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมส าเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง กันยา พลแสน ฉลอง วชิราภากร* จันทิรา วงศ์เณร และ วรางคณา แดนสีแก้ว
13 Feeding yeast fermented cassava pulp on rumen fermentation and growth performance in dairy calves Sittisak Khampa1*, Uthai Koatedoke1 and Sommas Ittarat2
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com