วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2558 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาํปะหลังในจังหวัดเพชรบูรณ์ หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล*
2 การทดสอบพันธุ์ไหมป่าอีรี่ (Samia ricini) ภาคเกษตรกรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ธนกิจ ถาหมี*
3 ผลของช่วงระยะเวลาการอบไข่ต่อช่วงระยะเวลาการฟักและอัตราการฟักไข่ไรน้ํานางฟ้าพันธุ์ไทย (Branchinella thailandensis) เหล็กไหล จันทะบุตร*
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลากราย ูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา1*, อาร์ม พงษ์วัน1 และ ศิริภาวี ศรีเจริญ2
5 ศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากลําต้นแก่นตะวันเพื่อเป็นวัสดุตรึงเซลล์ยีสต์ ขนิษฐา ฤกษ์อรุณ1, สุรีย์มาศ อาจหาญ2, อรวรรณ ชุณหชาติ1,3 และ รัชพล พะวงศ์รัตน์1*
6 ผลการอบแห้งด้วยเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาชีวมวลต่อสารออกฤทธ ิ์ ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเก๊กฮวย วราภรณ์ กุศลารักษ์1* และ วัชระ วงค์ปัญโญ2
7 อุปกรณ์ช่วยจักต้นกก มัติ ศรีหล้า*
8 การพัฒนาห้องอบแห้งแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์สําหรับการอบแห้งผลผลิตทางเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วสันต์ ปินะเต*
9 เครื่องฝานกล้วยทํากล้วยฉาบ อดิศักดิ์ ฤาชา* และ มัติ ศรีหล้า
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com