วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2556 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 เทคโนโลยีการเกษตรจัดงาน...เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า RMU แฟร์ ครั้งที่ 2 ปณรัตน์ ผาดี, พุทธชาติ อิ่มใจ, อรอนงค์ ไชยรา, จุฑารัตน์ แก่นจันทร์, บัณฑิตา สวัสดี และเหล็กไหล จันทบุตร
2 อิทธิพลของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวนาปรัง พันธุ์ชัยนาท 1 สุปราณี ด้วงค้าจันทร์1, เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2, รภัสสา จันทาศรี1 และ ส้าราญ พิมราช1*
3 ผลของการใช้ปุ๋ยสูตรที่ดีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชผักบางชนิด เรณู ตรีโลเกศ*
4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส้มซ่า (Citrus medica L. var. linetta Risso) อุบล สมทรง*
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ตรีชฎา อุทัยดา*
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com