วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2556 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การศึกษาวัสดุปลูกจากดินผสมที่เหมาะสมสาหรับผักคะน้า สุทิน ทวยหาญ1, เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2, รภัสสา จันทาศรี1 และ สาราญ พิมราช1*
2 การศึกษาลักษณะลูกผสม F1 ของมะละกอพันธุ์ครั่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ศุภาชัย จันทร์ลุน1*, รภัสสา จันทาศรี1และ เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2
3 การทดสอบมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วิวัฒน์ ไชยบุญ1*, รภัสสา จันทาศรี1และ เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2
4 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอไทยแปลงเพศ จากการแช่ไข่ที่ผสมแล้วด้วย17β-estradiol พรศักดิ์ มัทวงศ์, บัณฑิต ยวงสร้อย, สุธี วงศ์มณีประทีป และศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์*
5 การผลิตผงเลือดจระเข้น้าจืดโดยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ ประจักร์ เหมะรัตน์1*, วสันต์ เธียรสุวรรณ1, ณัฐวุฒิ สุวรรณทา1และ วิรุณ โมนะตระกูล2
6 บริบทชุมชนหมู่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตาบลกุดหมากไฟ อาเออหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์1*, ระพีพรรณ จันทรสา2, ธนพร เปี่ยมสกุล2, ชนาอา บุตรเพ็ง3, กฤษฎากรณ์ ว่องไว1 และ วิบูล เป็นสุข4
7 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ นภาพร เวชกามา1* และ รวี หาญเผชิญ2
8 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์กสิกรรมไทบ้านสู่ชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบ่อน้อย อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สุริยา ปราณี1*, อุทัย โคตรดก2, เหล็กไหล จันทบุตร2 และ สาราญ พิมราช2
9 กลยุทธ์การอนุรักษ์ควายไทย ชุมชนหนองเทิง ตาบลหนองแวง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สาคร ส่งเสริม1*, ศักดิ์พงศ์ หอมหวล1, อุทัย โคตรดก2 และ เหล็กไหล จันทบุตร2
10 ความต้องการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี ภัทรพงศ์ แสนศาลา* และ ชัยชาญ วงศ์สามัญ
11 การบริหารการเงินและความเสี่ยงกรณีกลุ่มเกษตรกรทานาเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม ภณิตา สุนทรไชย*, เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา และ เขมิกา แสนโสม
12 Financial Analysis of Rubber Tree and Sugarcane Production in Lao PDR Leuangsay Phanthasith, Piansak Pakdee*, Thanaporn Athipanyakul and Harit Intakanok
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com