วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2557 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 สูตรและอัตราปุ๋ยเคมี ต้นทุนและกาไรในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ในตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ศิริกุล บุญปก1*, สาระ สวัสดิ์โยธิน2 และ สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ2
2 ผลของการใช้ดินจอมปลวกต่อผลผลิตพริกขี้หนู (Capsicum frutesces Linn.) พันธุ์ฮอตเวฟ พินิจ มังกร1*, สาระ สวัสดิ์โยธิน2 และ เกษสุดา เดชภิมล3
3 ผลของโคลชิซินต่อการเจริญเติบโต และค่าเม็ดเลือดในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์1,2*, พรเทพ เนียมพิทักษ์1, สุธี วงศ์มณีประทีป1, กัมพล ไทยโส1 และ อนัญญา สิมมะลี1
4 การใช้เศษเหลือจากการแปรรูปเห็ดนางฟ้า (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singers) เพื่อทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) วุฒิพร พรหมขุนทอง1,2*, สันติ ยกรัตน์1, สุภัทรา อินทศร1, ยุทธวัฒน์ รัตนกาล1 และ นัทท์ นันทพงศ์1
5 ผลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และการลอกคราบ ของกุ้งก้ามแดง (Cherax quadricarinatus) พรเทพ เนียมพิทักษ์*, สุธี วงศ์มณีประทีป, ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ และ ประภวิษณุ์ ยศวิจิตร
6 ผลของการฉายรังสี UV-C ต่อคุณภาพของแก้วมังกรตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล*
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อการปลูกข้าวของเกษตรกร ในอาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ธัทธรรม พิลาแดง*, ประสาน ยิ้มอ่อน และ กรรณิกา เร่งศิริกุล
8 การผลิตและการตลาดฟาร์มกบในอาเภอเมือง จังหวัดเลย ปรียานันท์ มวลเมืองสอง* สาธิต อดิตโต และ พัชรี สุริยะ
9 สาหร่ายเซลล์เดียวที่มีศักยภาพสูงในการผลิตไขมันจากน้้าทิ้งโรงงานนมและโรงงานเบียร์ ปิยรัตน์ นามเสนา1* และ สุภกร เขตมนตรี2
10 Utilization of Yeast Fermented Cassava Pulp (YFCP) as Diets on Feed Intake and Rumen pH in Dairy Heifers Sittisak Khampa1*, Uthai Koatedoke1and Sommas Ittarat2
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com