วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2557 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วิวัฒนาการของจิตวิทยาสู่ระบบการเรียนการสอนทางการศึกษาเกษตร วรพร สังเนตร*และ ศราวุธ อินทรเทศ
2 ผลของวัสดุปลูกและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกสายพันธุ์ สารคามก้านเขียว ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สุศฤงคาร แก้วทาสี1*, รภัสสา จันทาศรี1, เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2 และ พนิดา อะริมัตทสึ3
3 ผลของน้ามะพร้าวหมักต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอร์เรน อุดมลักษณ์ นิลศิริ1*, รภัสสา จันทาศรี1, เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2 และ พนิดา อะริมัตทสึ3
4 การเปรียบเทียบพันธุ์มะละกอสาหรับบริโภคผลดิบ 4 พันธุ์ ในจังหวัดมหาสารคาม สนอง เศษโม้1* , รภัสสา จันทาศรี1, เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2 และ พนิดา อะริมัตทสึ3
5 ผลของการเสริมอาหารก้อนคุณภาพสูงสมุนไพรต่อปริมาณการกินได้ ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ เฉลิมพล เยื้องกลาง1*, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ1, ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาสม1, เสมอใจ บุรีนอก1, ทันสมัย วรพิม2, มายด์ พลวิไซ2 และไพวั
6 ผลของการบังคับผลัดขนโดยการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ต่อระบบสืบพันธุ์ของไก่ไข่ นัดติยา ประกอบแสง*, สิทธิศักดิ์ คาผา, อุทัย โคตรดก และ วันทนีย์ พลวิเศษ
7 การผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและช่องทางการจาหน่ายยางพาราของเกษตรกร: กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตาบลเสี้ยว อาเภอเมือง จังหวัดเลย วิลาวัลย์ คิริซี* และ นิวัฒน์ มาศวรรณา
8 ต้นทุนและราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรของเกษตรกรในโครงการปิดทองหลังพระ หมู่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์1*, วิบูล เป็นสุข2, นิติ นิมาลา3, ศยามล ปริยาจารย์4 อัจฉริยา สุริยา5 และ Soukvilay Vilavong6
9 การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในการผลิตเซลลูเลสจากแบคทีเรียทนร้อน และการนามาผลิต ไบโอเอทานอล กุสุมาวดี ฐานเจริญ*
10 ศักยภาพของปอคิวบา (Hibiscus cannabisnus L.) ในการผลิตเอทานอลโดยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5019 เวสารัช สุนทรชัยบูรณ์1, จิราภรณ์ แก้วใสแสง2 และ รัชพล พะวงศ์รัตน์1*
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com