วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2558 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การปนเปื้อนแคดเมียมในดินและการสะสมในผลผลิตข้าวบนพื้นที่ตาบลแม่ตาวและ ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนภัทร ปลื้มพวก1*, จันทร์จรัส วีรสาร1, อรุณศิริ กาลัง2 และ ธงชัย มาลา2
2 ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารเอเชียติโคไซด์ของบัวบกสายพันธุ์ สารคามก้านเขียว ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประยงค์ ตันเล1*, รภัสสา จันทาศรี1, เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ2 และ พนิดา อะริมัตทสึ3
3 การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสาหรับการอนุบาลปลาหมอไทย เอกรัตน์ มาตรทอง1, บัณฑิต ยวงสร้อย1*และ สุทธิศักดิ์ บุญยัง2
4 การใช้ฟางข้าวเพื่อผลิตแผ่นซีเมนต์บอร์ดฉนวนกันความร้อน สมชาย อินทะตา* และ ชนิดา ขันคา
5 ปริมาณกาบาและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมือง 5 สายพันธุ์ สาราญ พิมราช1*, สุนันท์ บุตรศาสตร์2, ธีระรัตน์ ชิณแสน2 และถวัลย์ เกตมาลา3
6 การหมักไวน์น้าตาลสดผสมกระชายด้าของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์มาตรฐานและยีสต์ที่แยกจากน้าตาลเมา ณัฏฐ์นรี เอกระ, ณิชนันท์ บุญมาก และ อ้านาจ ภักดีโต*
7 กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกกุง ตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล1* และ หิรัญ แสวงแก้ว2
8 รูปแบบเกษตรประณีตเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษาเกษตรกรตาบลนาโส่ อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นภาพร เวชกามา* และ ธีระรัตน์ ชิณแสน
9 The Optimization of Biosurfactant Production by Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Phakamas Rachamontree1*, Prapakorn Tantayotai2 and Malinee Sriariyanun3
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com