วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายการวารสารทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด
1 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2559
2 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2558
3 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2556
4 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2556
5 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2557
6 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2557
7 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2558
8 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2556
9 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2559
10 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2560
11 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2560
12 ปีที่ 15 ฉบับที่ พิเศษ ปีที่พิมพ์ 2561
13 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2561
14 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2561
15 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2562
16 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2562
17 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2563
18 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2563
 
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail : agritech.rmu@gmail.com