วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายศิวกร จันทบาล
นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา
นางวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
นางสาวกุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
piAWrAYJDnjugalywc OtEOyAeSrplQQh
  สมาชิกทั้งหมด 234 คน
   
          บทความในระบบ
  รอประเมินคุณภาพ 162 ฉบับ
รอการตีพิมพ์ 134 ฉบับ
ตีพิมพ์แล้ว 278 ฉบับ
รวมวารสาร 18 เล่ม
   
 วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ จะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบ Double Blind Review"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เรื่องที่ลงตีพิมพ์
ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การพัฒนาสารเชื่อมประสานสำหรับผลิตอาหารไก่ดำอัดเม็ด พัชราภรณ์ อินริราย และธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์
2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทั้งต้น สามารถ บุญอาจ และ สุธรรม ดวนสันเทียะ
3 สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะความกรอบของมะละกอบริโภคผลดิบ รภัสสา จันทาศรี
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมปริมาณซิลิคอนกับการให้ผลผลิตของข้าว สำราญ พิมราช1 , เหล็กไหล จันทะบุตร, พรพิษณุ ธรรมปัทม์ และ สุนันท์ บุตรศาสตร์
5 ผลของสารสกัดหยาบจากใบผกากรอง (Lantana camara Linn.) ในการเป็นสารฆ่า สารยับยั้งการวางไข่ และสารยับยั้งการออกเป็นตัวเต็มวัยรุ่นลูกหลานของด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus (F.)) ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
6 ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมไรสองจุด Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) จักรพงษ์ สุภาวรรณ์, กรวัฒน์ อรรถโสภา, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, กุลชา ชยรพ, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
7 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงสกุล Hemerodromia (Diptera: Empididae) ในจังหวัดเลย สัน นามตะคุ
8 การทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวหอมนิลพรีเจลาติไนซ์ในแป้งขนมช่อม่วง ปภากร ศรีสอน , พัชนี บุญธกานนท์ อนงค์นาฏ, โสภณางกูร และ ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย
9 การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงในผลิตภัณฑ์ขนมปัง เพียรพรรณ สุภะโคตร , ศิวพร แซ่เล้า และ อรวรรณ ใบศิลา
10 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ ศนันธร พิชัย และ ญาณิศา โพธิรัตน์โส
11 การพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จารุกิตติ์ สายสิงห์
12 การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย) จรีวรรณ จันทร์คง , ณปภัช ช่วยชูหนู และ ศรัณญภัส รักศีล
13 แนวทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของวิสาหกิจชุมชนแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านดงยาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มัตติกา สาวงษ์นาม และ ไกรเลิศ ทวีกุล
14 ลักษณะทางสังคมนิเวศที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพุทราในจังหวัดกาฬสินธุ์ จรรยา สัตตานุสรณ์ ไชยธีระ พันธุ์ภักดี และ สุกัลยา เชิญขวัญ
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail : prawarun.j@rmu.ac.th