วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ด้วยทางวารสารเกษตรพระวรุณ ได้ดำเนินการปรับระบบการส่งบทความใหม่ผ่านระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)
ดังนั้นท่านที่ต้องการส่งบทความ ขอความกรุณาส่งบทความ ตามลิงค์นี้ครับ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป