วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์


"เรียนเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ"
 
 
สำหรับนักวิจัยที่สนใจนำผลงานวิจัยมาลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ โดยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางก้านเกษตร ได้แก่ พืช สัตว์เศรษฐกิจทั้งสัตว์บกและสัตว์นำ้ สารสนเทศเพื่อการเกษตร บริหารธุรกิจการเกษตร รวมถึงงานวิจัยทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีการอาหาร หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางการเกษตร สามารถส่งมาได้ โดยดาวโหลด template จากเวปไซด์ และส่งผ่านระบบออนไลน์  

วันที่ลงข่าว : 14 มกราคม 2561 เวลา : 22:03:08 
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail :prawarun.j@gmail.com