วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางจุฑารัตน์ แก่นจันทร์
นางสาวศิริพร นามเทศ
นายสุริยา มาลาแดง
นางสาวกิตติพร สุพรรณผิว
นายชาติทนง โพธิ์ดง
  สมาชิกทั้งหมด 148 คน
   
          บทความในระบบ
  รอประเมินคุณภาพ 189 ฉบับ
รอการตีพิมพ์ 12 ฉบับ
ตีพิมพ์แล้ว 193 ฉบับ
รวมวารสาร 13 เล่ม
   
 วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ดาวน์โหลด tamplate (ภาษาไทย)
ดาวน์โหลด tamplate (อังกฤษ)
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เรื่องที่ลงตีพิมพ์
ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช ชินาลัย พริ้งเพราะ และ เบ็ญจพร กุลนิตย์
2 การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed priming นภาพร เวชกามา และ พีระยศ แข็งขัน
3 3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
4 การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์ อาณัติ ขัตติสะ, ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ, วีระชัย ตีรอรุณศิริ, ตะวัน ห่างสูงเนิน และ สุภัค มหัทธนพรรค
5 ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน ธีรพงศ์ นวลฉวี, กิตติ ศรีสะอาด และ พีระยศ แข็งขัน
6 โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว ปิยะฉัตร วิริยะอาไพวงศ์, แก้วตา สูตรสุวรรณ, ปิยนันท์ ชมนาวัง และ ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร
7 ระดับของปุ๋ยเคมีไนโตรเจนต่อผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน เอนไซม์ยูรีเอสและความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยในสภาพดินทราย นิพนธ์ มาวัน และ วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
8 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่ พุฒิสรรค์ เครือคา, พหล ศักดิ์คะทัศน์, ปภพ จี้รัตน์ และ นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
9 ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น กนกวรรณ ขันธ์เครือ และ ปริชาติ แสงคาเฉลียง
10 การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมี ศรีสุขกรณีศึกษาบ้านหนองเผือก อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ธันยชนก ปะวะละ
11 ผลของการเสริมสมุนไพรตารับต้มยาต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองทางการค้า มหิศร ประภาสะโนบล, สุพรรณษา มุ่งก่อกลาง, ชูศักดิ์ ชุ่มจิตต์ และ สิทธิพงษ์ หลิมเล็ก
12 ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมสาเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากของเป็ดบาร์บารี ทรงศักดิ์ จาปาวะดี, ณัฎฐนัณ แสนทวีสุข, ศิริษร ประเสริฐวิทย์ และ ศุภิสรา ทาสีงาม
13 การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ครวญ บัวคีรี, มงคล เทพรัตน์ และ ธัญจิรา เทพรัตน์
14 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้านมดิบในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สมมาศ อิฐรัตน์, โสภณ ลครพล, กมลรัตน์ พวงดอกไม้ และ ปวรพรรณ์ มีธรรม
15 ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคสในเลือดปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) รัตนสุดา ไชยเชษฐ์, บัณฑิต ยวงสร้อย, ธงชัย จาปาศรี, ชไมพร จาปาศรี และ ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
16 คุณภาพน้าและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้าชี สมสงวน ปัสสาโก, จุไรรัตน์ คุรุโคตร และ ชมภู่ เหนือศรี
17 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา เบญจพร รอดอาวุธ, ชื่นจิต พงษ์พูล, พรพรรณ จิอู๋ และ ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
18 สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้ามัน สาโรจน์ รอดคืน, โชษณ ศรีเกตุ และ ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
19 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้าหมักเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์ ณัฐพร จันทร์ฉาย และ จุฑารัตน์ สนธิรอด
20 การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้าทิ้งโรงอาหารการประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้าเสียและผลิตไบโอดีเซล กุสุมาวดี ฐานเจริญ
21 การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสมจลพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ กลยุทธ ดีจริง และ เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ
22 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก จาริณี จงปลื้มปิติ และ พลเทพ เวงสูงเนิน
23 ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด รัฐพล สุขสมบูรณ์ และ ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
24 ผลของแหล่งน้ามันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง การย่อยได้ และผลผลิตจากกระบวนการหมักในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน ณพงศ์พจน์ สุภาพ, ฉลอง วชิราภากร, ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล และ จันทิรา วงศ์เณร
25 ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และการหมัก ในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง จิตราภรณ์ เยียนเพชร, ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล, ฉลอง วชิราภากร, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, นพดล สมผล และ จันทิรา วงศ์เณร
26 ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค สุจิรา ธรรมวัง, สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ และ ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร
27 ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus aureus จากตัวอย่างน้านมของโคนมที่เป็นโรคเต้านม อักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐานและ multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย นพดล สมผล, ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล, โชติชนะ วิไลลักขณา, พัชรา เผือกเทศ และ จิตราภรณ์ เยียนเพชร
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์1 เรียนเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ 14 มกราคม 2561
   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail : prawarun.j@gmail.com