วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายจารุกิตติ์ สายสิงห์
นางสาว จุไรรัตน คุรุโคตร
นางสาวธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์
นายภานุวัติ ทองเจิม
здравствуйтеvfd-drives.ru TRM72 vfd-drives.ru TRM72
  สมาชิกทั้งหมด 207 คน
   
          บทความในระบบ
  รอประเมินคุณภาพ 241 ฉบับ
รอการตีพิมพ์ 30 ฉบับ
ตีพิมพ์แล้ว 250 ฉบับ
รวมวารสาร 16 เล่ม
   
 วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ดาวน์โหลด tamplate (ภาษาไทย)
ดาวน์โหลด tamplate (อังกฤษ)
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ จะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบ Double Blind Review"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เรื่องที่ลงตีพิมพ์
ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในนิคมการเกษตร ตาบลกาแมด อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์1*, ชัยชาญ วงศ์สามัญ1
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน ญาณิศา โพธิ์รัตน์โส* สุนันท์ บุตรศาสตร์* และ พรพิษณุ ธรรมปัทม์
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวฮางข้าวเหนียวดา จตุพัฒน์ สมัปปิโต* จิรพร ทูลภิรมย์ และ ณัฐหทัย ธรรมวาโร
4 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ พัชราภรณ์ อินริราย* สุรินทราพร ชั่งไชย, สุพรรณี คาอินทร์ และ ทิวา สุขโชติ
5 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลาง ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดในการบาบัดนาเสียชุมชนเพื่อใช้ทางการเกษตร รัฐพล สุขสมบูรณ์ *, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ ,วุฒิกร สายแก้ว และ ศิวดล กัญญาคำ
6 การศึกษาการใช้เปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ได้ในแพะ เทียนทิพย์ ไกรพรม 1*, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์1 และ ซารีนา สือแม2
7 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย กานดา ล้อแก้วมณี* และ จันทิมา เมืองมูล
8 ผลกระทบจากรูปแบบโรงเรือนและสภาพแวดล้อมต่อความสบายของโคในฟาร์มรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ณัชวิชญ์ ติกุล* และ สุวิทย์ ประชุม
9 ผลของการใช้กล้วยน้ำว้าเสริมในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรค จากการติดเชือ Streptococcus agalactiae ในปลานิล นันท์นภัส ปาลินทร*, อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร, สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และ นิลุบล รุจินานนท์
10 โรคติดเชื้อปรสิตของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ปณรัตน์ ผาดี1* และ และผ่องศรี จุลวงศ์2
11 ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพาะขยายพันธุ์กบนาลูกผสมในฤดูหนาว วุธเมธี วรเสริม1, เหล็กไหล จันทะบุตร1*.และ สำราญ พิมราช1
12 การใช้ไมยราบยักษ์ (Mimosa pudica) เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินสำหรับการปลูกคื่นฉ่าย (Apium graveolens Linn.) ชาติทนง โพธิ์ดง 1* และ อัมพิกา ปิ่นทอง1
13 ผลของการจัดการวัสดุอินทรีย์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตอ้อย เสาวคนธ์ เหมวงษ์ 1* และ ปัทมา วิตยากร2
14 ผลของสีฝักและวัสดุปลูกต่อการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าครามฝักงอ ครองใจ โสมรักษ์*
15 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตองุ่นทำไวน์พันธุ์ ‘Syrah’ บนต้นตอองุ่นพันธุ์ต่างๆ ศุภกร ศรีไทย* นเรศ ศิริเกษร, อานัฐ ตันโช และ ชินพันธ์ ธนารุจ
16 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก อมรรัตน์ อุประปุ้ย, อรพิน เสละคร, ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม*
17 ประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana ที่มีต่อแมลงหวี่ขาวยาสูบและ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย1*, ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์1 และ ณัฏฐชัย จันทชุม2
18 Sunflower Sprout: Nutraceuticals for Metabolic Syndrome Catthareeya Sukwan1*, Varavut Tanamool2, Suthida Chanlun3 and Pittaya Papirom3
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์1 เรียนเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ 14 มกราคม 2561
   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail : prawarun.j@rmu.ac.th