วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางสาวชินาลัย พริ้งเพราะ
นายณพงศ์พจน์ สุภาพ
นางสาวศิริรัตน์ สารแสง
นายอรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์
นายมหิศร ประภาสะโนบล
  สมาชิกทั้งหมด 115 คน
   
          บทความในระบบ
  รอประเมินคุณภาพ 148 ฉบับ
รอการตีพิมพ์ 0 ฉบับ
ตีพิมพ์แล้ว 110 ฉบับ
รวมวารสาร 10 เล่ม
   
 วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เรื่องที่ลงตีพิมพ์
ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การเลี้ยงชันโรงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จิตเกษม หลำสะอาด พรพรหม พรหมเมศร์ และวสันต์ สุทธโส
2 การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้งต่อการขาดน้ำในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง พิเชษฐ นาเมือง สำราญ พิมราช และเหล็กไหล จันทะบุตร
3 ผลของการเสริมไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ต่อการเจริญเติบโตและสีผิวของปลาทอง (Carassius auratus) จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน จามรี เครือหงษ์ และสุรภี ประชุมพล
4 การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุฑามาศ เครื่องพาที พัชริน ส่งศรี และนันทวุฒิ จงรั้งกลาง
5 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวต่อการต้านเชื้อราบนยางแผ่นดิบ คมสัน นามตะคุ
6 การเตรียมดินและการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เบ็ญจพร กุลนิตย์ และยุทธนา หมื่นศรี
7 การจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เบ็ญจพร กุลนิตย์ และวันเฉลิม ศรีบุญโรจน์
8 ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาดุกต่อการเจริญเติบและผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบสารละลายธาตุอาหารไม่หมุนเวียน ธีระรัตน์ ชิณแสน นภาพร เวชกามา จักรกฤษณ์ วรรณวิชิต เมวิกา อันทะลัย อภิชาติ ออมอด และเกศศิรินทร์ แสงมณี
9 การศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จุฑามาศ คำสุนทร พีระยศ แข็งขัน และกิตติ ศรีสะอาด
10 การจำแนกพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพเชิงวัตถุ และการจำแนกแบบต้นไม้ตัดสินใจ : กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม นุชนาฏ บัวศรี สุพรรณ กาญจนสุธรรม แก้ว นวลฉวี และนฤมล อินทรวิเชียร
11 ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม นราธิป ศรีพั้ว และภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
12 ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในลุ่มน้ำชีตอนกลาง : กรณีศึกษาบริเวณจังหวัดมหาสารคาม ยุวดี อินสำราญ สุภัทรา จินางกุล ถวิล แสนตรง สมสงวน ปัสสาโก จักรพันธ์ ศรีวงษา และอรุณรัตน์ อุทัยคู
13 Concentration of Polyunsaturated Fatty Acid of Rice Bran Oil by Urea Complexation–A Response Surface Approach Pornpisanu Thammapat and Sirithon Siriamornpun
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์1 เรื่อง ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรการเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความใน วารสารเกษตรพระวรุณ 15 กันยายน 2559
2 เชิญส่งบทความตีพิมพ์ 30 สิงหาคม 2559
   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail : prawarun.j@gmail.com