วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางสาวเกตวรรณ บุญเทพ
นายเกรียงไกร นามนัย
ว่าที่ ร.ต.บุญชาติ คติวัฒน์
นางสาวศธิธร ปุรินทราภิบาล
นางสาวจันทิมา ชินราด
  สมาชิกทั้งหมด 202 คน
   
          บทความในระบบ
  รอประเมินคุณภาพ 238 ฉบับ
รอการตีพิมพ์ 30 ฉบับ
ตีพิมพ์แล้ว 236 ฉบับ
รวมวารสาร 15 เล่ม
   
 วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ดาวน์โหลด tamplate (ภาษาไทย)
ดาวน์โหลด tamplate (อังกฤษ)
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เรื่องที่ลงตีพิมพ์
ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 แนวทางการผลิตมันสำปะหลังหลังเก็บเกี่ยวข้าว ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ พีระยศ แข็งขัน
2 ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ นิมิตร วงศ์สุวรรณ และ พีระยศ แข็งขัน
3 กลไกที่แมลงต้านทานต่อสารฆ่าแมลง สิริภัค สุระพร
4 The Effects of Chemical Composition of Rice Flour on Physico-Chemical and Functional Properties Supaluck Kraithong and Saroat Rawdkuen
5 คุณภาพผลผลิตและความทนทานต่อโรคไวรัสใบจุดวงแหวนของมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ของประเทศไทย รภัสสา จันทาศรี
6 ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของผักบุ้งจีน วนิดา ชัยชนะ
7 คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ธีระรัตน์ ชิณแสน, สำราญ พิมราช, นภาพร เวชกามา, เกศจิตต์ ขามคุลา และ สมชาย ชคตระการ
8 การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ปุณยาพร ปรางบาง,ทิพวรรณ ขันคูณ,ธัญชนก ยะมงคล,นาฏสุดา ภูมิจำนงค์,สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, อุทัย เจริญวงค์, และ นพพล อรุณรัตน์
9 วิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง
10 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศิริรัตน์ สารแสง, กิตติศักดิ์ รสโสดา, กัญญารัตน์ โคตรชมพู และ อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์
11 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ภรภัทร ไชยสมบัติ และ นราวุธ ระพันธ์คำ
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยางคำในจังหวัดสกลนคร นราวุธ ระพันธ์คำ และ ภรภัทร ไชยสมบัติ
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ ศนันธร พิชัย
14 คุกกี้แป้งข้าวเจ้าเสริมสารสีจากลูกตำลึง สุนันท์ บุตรศาสตร์ ขนิษฐา พานิชศิริ วรรณภา รสเศรษฐา และนรินทร แสนสุข
15 การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคเสริมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากใบหญ้าพังโหม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พรพรรณ สิระมนต์ และ ธิติมา วงษ์ชีรี
16 Growth performance and methane production of Thai native beef cattle under grazing and cut-carry Ruzi grass with or without concentrate supplementation Suwit Thip-uten, Suradej Pholsen, Kritapon Sommart, Thumrongsakd Phonbumrung, Yinmin Cai and D.E.B Higgs
17 Preliminary Investigation of Trichoderma asperellum’s culture and extracts against black rot of orchid Ratanacherdchai, Taweesab Chaiyarak and Nattachai Juntachum
18 qwe qwe
19 123 123
20 456 456
21 asd asd
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์1 เรียนเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ 14 มกราคม 2561
   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail : prawarun.j@rmu.ac.th