วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางสาววรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์
นางกานดา ล้อแก้วมณี
ว่าที่ร้อยเอกจบ รงค์ทอง
นางสาววิมลศิริ สีหะวงษ์
Adamsgew AdamsgewUB
  สมาชิกทั้งหมด 170 คน
   
          บทความในระบบ
  รอประเมินคุณภาพ 216 ฉบับ
รอการตีพิมพ์ 13 ฉบับ
ตีพิมพ์แล้ว 204 ฉบับ
รวมวารสาร 14 เล่ม
   
 วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ดาวน์โหลด tamplate (ภาษาไทย)
ดาวน์โหลด tamplate (อังกฤษ)
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เรื่องที่ลงตีพิมพ์
ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตน ศนันธร พิชัย
2 Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis niloticus Puttachat Imjai, Penpun Srisakultiew, Nilubol Rujinanont and Somsamol Kaewborisut
3 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังที่เหลือจากการผลิตเอทานอล (DDCP) ในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในแพะรุ่นพันธุ์พื้นเมืองไทย คณิน บรรณกิจ
4 Effect of dietary Piper samentosum (Wild betal) leaves on activity of antioxidant enzymes in chicken meat Umaporn Pastsart
5 ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์ ปภัสสร สุทธิด่าง และพรพิษณุ ธรรมปัทม์
6 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในเชื้อพันธุกรรมอ้อย 258 โคลนพันธุ์ พรรณทิวา ปินะถา, พัชริน ส่งศรี, นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และพีรญา กลมสอาด
7 การผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์สะสมไขมันสูงโดยใช้ไฮโดรไลเสทซังข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอน กุสุมาวดี ฐานเจริญ นิตยา นาฆะเมฆ และอัศนี แสนมา
8 Antibiotic Resistance of Bacterial Species Isolated from Diseased Goldfish, Carassius auratus Chutharat Kanchan, Puttachat Imjai, Nukoon Kanchan, Banthita Sawasdee, Leklai Chantabut and Chanawan Thowanna
9 ผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 สำราญ พิมราช สุนันท์ บุตรศาสตร์ และพรพิษณุ ธรรมปัทม์
10 การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ศรุติวงศ์ บุญคง, ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครุฑธกะ และ พิทักษ์ น้อยเมล์
11 การแยกเชื้อรา Aspergillus spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial nomenclature) ที่มีรอยโรคของโรคผิวหนัง ไกรจักร แก้วพรม, สุเนตร ขันมา, วันทนีย์ พลวิเศษ และ ยุวดี อินทร์สำราญ
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์1 เรียนเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ 14 มกราคม 2561
   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail : prawarun.j@rmu.ac.th