วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
นางสาวฝากจิต ปาลินทร
นายรพีพัฒน์ นาคีภัย
นางสาวหยาดรุ้ง มะวงศ์ไว
นางสาวเพียรพรรณ สุภะโคตร
  สมาชิกทั้งหมด 218 คน
   
          บทความในระบบ
  รอประเมินคุณภาพ 254 ฉบับ
รอการตีพิมพ์ 30 ฉบับ
ตีพิมพ์แล้ว 250 ฉบับ
รวมวารสาร 16 เล่ม
   
 วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ดาวน์โหลด tamplate (ภาษาไทย)
ดาวน์โหลด tamplate (อังกฤษ)
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ จะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบ Double Blind Review"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เรื่องที่ลงตีพิมพ์
ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในนิคมการเกษตร ตาบลกาแมด อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์1*, ชัยชาญ วงศ์สามัญ1
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน ญาณิศา โพธิ์รัตน์โส* สุนันท์ บุตรศาสตร์* และ พรพิษณุ ธรรมปัทม์
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวฮางข้าวเหนียวดา จตุพัฒน์ สมัปปิโต* จิรพร ทูลภิรมย์ และ ณัฐหทัย ธรรมวาโร
4 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ พัชราภรณ์ อินริราย* สุรินทราพร ชั่งไชย, สุพรรณี คาอินทร์ และ ทิวา สุขโชติ
5 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลาง ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดในการบาบัดนาเสียชุมชนเพื่อใช้ทางการเกษตร รัฐพล สุขสมบูรณ์ *, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ ,วุฒิกร สายแก้ว และ ศิวดล กัญญาคำ
6 การศึกษาการใช้เปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ได้ในแพะ เทียนทิพย์ ไกรพรม 1*, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์1 และ ซารีนา สือแม2
7 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย กานดา ล้อแก้วมณี* และ จันทิมา เมืองมูล
8 ผลกระทบจากรูปแบบโรงเรือนและสภาพแวดล้อมต่อความสบายของโคในฟาร์มรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ณัชวิชญ์ ติกุล* และ สุวิทย์ ประชุม
9 ผลของการใช้กล้วยน้ำว้าเสริมในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรค จากการติดเชือ Streptococcus agalactiae ในปลานิล นันท์นภัส ปาลินทร*, อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร, สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และ นิลุบล รุจินานนท์
10 โรคติดเชื้อปรสิตของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ปณรัตน์ ผาดี1* และ และผ่องศรี จุลวงศ์2
11 ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพาะขยายพันธุ์กบนาลูกผสมในฤดูหนาว วุธเมธี วรเสริม1, เหล็กไหล จันทะบุตร1*.และ สำราญ พิมราช1
12 การใช้ไมยราบยักษ์ (Mimosa pudica) เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินสำหรับการปลูกคื่นฉ่าย (Apium graveolens Linn.) ชาติทนง โพธิ์ดง 1* และ อัมพิกา ปิ่นทอง1
13 ผลของการจัดการวัสดุอินทรีย์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตอ้อย เสาวคนธ์ เหมวงษ์ 1* และ ปัทมา วิตยากร2
14 ผลของสีฝักและวัสดุปลูกต่อการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าครามฝักงอ ครองใจ โสมรักษ์*
15 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตองุ่นทำไวน์พันธุ์ ‘Syrah’ บนต้นตอองุ่นพันธุ์ต่างๆ ศุภกร ศรีไทย* นเรศ ศิริเกษร, อานัฐ ตันโช และ ชินพันธ์ ธนารุจ
16 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก อมรรัตน์ อุประปุ้ย, อรพิน เสละคร, ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม*
17 ประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana ที่มีต่อแมลงหวี่ขาวยาสูบและ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย1*, ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์1 และ ณัฏฐชัย จันทชุม2
18 Sunflower Sprout: Nutraceuticals for Metabolic Syndrome Catthareeya Sukwan1*, Varavut Tanamool2, Suthida Chanlun3 and Pittaya Papirom3
ส่วนท้าย :  Download...
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์1 14 มกราคม 2561
   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 E-mail : prawarun.j@rmu.ac.th